FM Nutricode

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1. Pojęcia

Przez użyte poniżej pojęcia należy rozumieć:

 1. FM World (Administrator) – FM GROUP World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268185, NIP: 895-187-00-93, REGON:020411302;
 2. Numer Partnerski – składający/-e się z ciągu cyfr albo ciągu cyfr i liter niepowtarzalny/-e numer/-y, jaki/-e otrzymuje Partner Biznesowy przy zawarciu Umowy Partnerskiej lub na podstawie postanowień Regulaminu Klubu FM GROUP bądź Planu Marketingowego;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Serwisie;
 4. nutricode.fmworld.com (Serwis) – usługa świadczona przez FM World drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), w formie elektronicznej aplikacji umieszczonej na stronie internetowej FM World pod adresem www.nutricode.fmworld.com, dostępnej po zalogowaniu;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 6. Kod – zestawienie znaków graficznych i/lub liczbowych podanych na ulotce, dostarczonej przez franczyzobiorcę FM World, przy zakupie produktu z serii suplementy diety, wyprodukowanego dla FM World.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Administrator jest uprawniony do zarządzania Serwisem.
 3. Serwis jest dostępny na stronie internetowej FM World pod adresem www.nutricode.fmworld.com, po zalogowaniu, od dnia 20.01.2017 r.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników.

§ 3. Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.
 2. Skorzystanie z Serwisu dokonywane jest poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. zarejestrowanie się na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.nutricode.fmworld.com. poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail Użytkownika i utworzeniu hasła do logowania,
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez FM World podanych przez Użytkownika danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 3. Po dokonaniu czynności opisanych w pkt 2 powyżej Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link aktywacyjny. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez klikniecie przez Użytkownika w link aktywacyjny.
 4. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik loguje się do serwisu poprzez podanie adresu e-mail i hasła do Serwisu.
 5. Użytkownik może zalogować się do Serwisu przy wykorzystaniu konta Facebook lub konta Google na zasadach określonych przez Usługodawców tej funkcjonalności. W takim przypadku Administrator pozyskuje następujące dane Użytkownika:
  • login
  • adres URL profilu
  • adres e-mail
  • imię, nazwisko
  • nick
  • zdjęcie profilowe.
 6. Podczas rejestracji lub po zalogowaniu do Serwisu Użytkownik może dodać do konta:
  • swoje zdjęcie,
  • Numer Partnerski, jeżeli jest Członkiem Klubu FM World.
 7. FM World nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte działanie Serwisu w przypadku zaistnienia problemów technicznych z przyczyn niezależnych od FM World, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej.
 8. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań ingerujących w niezakłócone korzystanie przez innych Użytkowników z Serwisu lub w niezakłócone działanie  tej usługi.
 9. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Serwisu treści mogących uszkodzić systemy informatyczne.
 10. Zabronione jest przesyłanie do Serwisu materiałów, komentarzy lub innych danych zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 11. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu zamieszczone przez Użytkownika materiały, komentarze i inne treści, o których mowa powyżej.
 12. Korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorów telekomunikacyjnych) z tytułu korzystania przez Użytkownika z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u operatorów telekomunikacyjnych, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia przysługującego FM World z tytułu korzystania z Serwisu.
 13. Po zalogowaniu w Serwisie Użytkownik może podać swoją aktualną wagę i wagę, którą chce osiągnąć (Cel).
 14. Użytkownik może zaprosić do korzystania z Serwisu jedną osobę fizyczną (Znajomego), poprzez wysłanie mu zaproszenia na adres e-mail znajomego za pośrednictwem Serwisu (Wyzwanie).
 15. Znajomy może przyjąć Wyzwanie poprzez zarejestrowanie się w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od chwili otrzymania Wyzwania.
 16. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez FM World jego danych zawartych w Serwisie jego Znajomemu.
 17. Znajomy, który skorzystał z zaproszenia do Serwisu wyraża zgodę na udostępnienie przez FM World jego danych zawartych w Serwisie Użytkownikowi, który zaprosił go do korzystania z Serwisu.

§ 4. Zasady przyznawania punktów w funkcjonalności „Wyzwania”

 1. Przyjętą jednostką wagi jest kilogram.
 2. Wyzwanie każdego Użytkownika trwa 90dni.
 3. Punktacja:
  • Punkty w wyzwaniu przyznawane są na podstawie następującego wzoru:
  • U=((W-H)/C)*(W/x)*1000
  • gdzie,
  • U=Wynik w punktach
  • W=Waga początkowa
  • C=Cel
  • H=Waga ostatniego dnia wyzwania
  • X=Różnica Waga początkowa – Cel
  • Zdobyte punkty są zaokrąglane w górę do liczby całkowitej.
 4. Wyłanianie zwycięzcy wyzwania odbywa się poprzez porównanie wartości punktowej obu uczestników wyzwania. Zwycięzcą zostaje Użytkownik, który zdobył większą ilość punktów.
 5. Wyzwanie nie jest konkursem organizowanym przez Administratora i zwycięzcy wyzwania nie przysługuje prawo do żadnej nagrody.

§ 5. Kalkulator BMR

 1. Każda osoba fizyczna może skorzystać z kalkulatora BMR zamieszczonego w Serwisie, bez potrzeby logowania się do Serwisu, podając następujące dane:
  1. aktualna waga,
  2. ile chcesz ważyć,
  3. wzrost,
  4. wiek,
  5. płeć,
  6. aktywność fizyczna.
 2. Po podaniu danych, o których mowa w pkt 1 powyżej Kalkulator BMR poda orientacyjne dzienne zapotrzebowanie kaloryczne.
 3. Każda osoba fizyczna może skorzystać z planów dietetycznych, uwzględniających jej wynik z Kalkulatora BMR podając w Serwisie następujące dane:
  1. wynik z Kalkulatora BMR,
  2. kod,
  3. adres e-mail.
  oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu i akceptując warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Po podaniu danych, o których mowa w pkt 3 powyżej osoba otrzyma plan dietetyczny na okres jednego miesiąca stosowania, przygotowany przez dietetyka dla podanego wyniku z Kalkulatora BMR.
 5. FM World zastrzega, iż plany dietetyczne, o których mowa powyżej są przykładowymi planami dla danego zapotrzebowania kalorycznego, a ich stosowanie nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanego celu. Plany dietetyczne nie powinny być stosowane przez osoby chore lub stosujące specjalistyczne diety. FM World nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie przez Użytkownika planów dietetycznych, o których mowa powyżej.
 6. Każda osoba fizyczna może skorzystać z kalkulatora BMI zamieszczonego w Serwisie, podając następujące dane:
  1. aktualna waga,
  2. wzrost.

§ 6. Prawa autorskie i ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik, zamieszczając w serwisie zdjęcia, komentarze lub jakiekolwiek inne treści udziela Administratorowi, poczynając od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu, ogólnoświatowej licencji do ich publikowania w Serwisie oraz do korzystania z nich na następujących polach eksploatacji (licencja):
  1. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  3. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez emisję w radiu i telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych,
  4. wykorzystanie w innych utworach.
 2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
 3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
 4. Licencja ma charakter niewyłączny.
 5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
 6. Administratorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.
 7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu (lub jest uprawniony do ich wykorzystywania w zakresie określonym niniejszym Regulaminem) wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa autorskie do zdjęć, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. Nadto Użytkownik oświadcza, że wszystkie osoby występujące na zdjęciach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Administratora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez FM GROUP World jego danych osobowych, które zostały przez niego dobrowolnie podane w Serwisie dla celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 9. Administratorem bazy danych Użytkowników jest FM GROUP World.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2017 r.
 2. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki zamieszczenia w Serwisie zdjęć, komentarzy lub innych danych zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym zwolni z tej odpowiedzialności FM World w przypadku skierowania przeciwko FM World roszczeń w tym zakresie.
 3. Niniejszy Regulamin zostanie zamieszczony w Serwisie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.