FM Nutricode

TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

TINKLALAPIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

§ 1. Sąvokos

Vartojamos sąvokos suprantamos taip:

 1. FM World (Administratorius) – FM GROUP World Artur Trawiński - ribotos atsakomybės komanditinė bendrovė, buveinė Vroclave, Żmigrodzka g. 247, įrašyta Nacionalinio teismų registro verslo subjektų registre, tvarkomame Vroclavo-Fabryczna rajono teismo, VI Nacionalinio teismo registro ekonominės veiklos skyriuje, KRS numeris 0000268185, NIP (mokesčių mokėtojo numeris) 895-187-00-93, REGON (įmonės kodas) 020411302;
 2. Partnerio numeris – unikalus Verslo Partnerio numeris (-iai), kurį sudaro skaičių arba skaičių ir raidžių seka, suteikiamas sudarant Partnerystės sutartį arba pagal FM Klubo Taisykles, arba Rinkodaros Planą;
 3. Vartotojas – fizinis asmuo, kuris užsiregistravo Tinklalapyje;
 4. nutricode.fmworld.com (Tinklalapis) – FM World elektroniniu (nuotoliniu) būdu teikiama paslauga, elektroninė programa, pateikiama FM World tinklalapyje adresu www.nutricode.fmworld.com, kuria galima naudoti prisijungus prie paskyros;
 5. Taisyklės – šio Tinklalapio naudojimo Taisyklės išleistos remiantis 2002 m. liepos 18 d. paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymo 8 str. 1 p. 1 dal.;
 6. Kodas – grafinių ir (arba) skaičių simbolių seka, kuri pateikiama franšizės gavėjo PVM sąskaitoje faktūroje už FM World užsakymu pagamintų maisto papildų serijos produktų pirkimą.

§ 2. Bendrosios nuostatos

 1. Vartotojais gali būti tik fiziniai asmenys.
 2. Administratorius turi įgaliojimus valdyti Tinklalapį.
 3. Paslauga pasiekiama FM World tinklalapyje adresu www.nutricode.fmworld.com, prisijungus prie paskyros, nuo 2016-12-05.
 4. Administratorius nėra atsakingas už Vartotojų skelbiamą Tinklalapio turinį

§ 3. Tinklalapio naudojimo sąlygos ir taisyklės

 1. Naudojimosi Tinklalapiu techniniai reikalavimai:
  1. interneto ryšys;
  2. interneto naršyklė, kuri suteikia galimybę atidaryti kompiuterio ekrane interneto tinklo hiperteksto dokumentus (HTML) per tinklo tarnybos WWW paslaugą.
 2. Vartotojas gali naudotis Tinklalapiu jei atlieka tokius veiksmus:
  1. užsiregistruoja Tinklalapyje adresu www.nutricode.fmworld.com, nurodydamas Vartotojo elektroninio pašto adresą ir pasirinkdamas prisijungimo slaptažodį,
  2. patvirtindamas, kad susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis,
  3. bei išreikšdamas sutikimą FM World tvarkyti pateiktus Vartotojo asmens duomenis Vartotojo naudojimosi Tinklalapiu tikslais.
 3. Atlikus 2 p. išvardintus veiksmus į Vartotojo elektroninio pašto adresą siunčiama aktyvavimo nuoroda. Paslaugų tiekimo elektroniniu būdu sutartis sudaroma Vartotojui paspaudus aktyvavimo nuorodą.
 4. Užsiregistravęs Vartotojas gali prisijungti prie Tinklalapio paskyros įvesdamas elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
 5. Vartotojas gali prisijungti prie Tinklalapio paskyros per savo „Facebook" arba „Google" paskyrą pagal šių Paslaugų tiekėjų taisykles. Šiuo atveju Administratorius gauna prieigą prie šių Vartotojo duomenų:
  • prisijungimo vardo
  • paskyros URL adreso
  • elektroninio pašto adreso
  • vardą, pavardę
  • slapyvardį
  • paskyros nuotrauką.
 6. Užsiregistravęs arba prisijungęs prie Tinklalapio Vartotojas gali į paskyrą įkelti:
  • savo nuotrauką,
  • Partnerio numerį, jei yra FM World Klubo nariu.
 7. FM World neatsako už netinkamą Tinklalapio veikimą dėl nuo FM World nepriklausančių techninių trikdžių, ypač telekomunikacijų ryšių tinklų gedimo atveju.
 8. Vartotojas įsipareigoja nesiimti veiksmų, kurie gali trukdyti naudotis Tinklalapiu kitiems Tinklalapio Vartotojams arba paties Tinklalapio veikimui.
 9. Vartotojui draudžiama įkelti į Tinklalapio paskyrą duomenis, kurie gali pažeisti informacines sistemas.
 10. Draudžiama įkelti įstatymams prieštaraujantį turinį, komentarus ar kitus duomenis, tame trečiųjų asmenų teises pažeidžiančius duomenis, ypač autorines ar asmenines teises, bei pažeidžiančius visuotinai pripažintus moralės principus.
 11. Administratorius turi teisę iš Tinklalapio pašalinti Vartotojo įkeltus duomenis, komentarus ir kitą turinį, kuris neatitinka nurodytų reikalavimų.
 12. Naudojimasis Tinklalapiu pagal šių Taisyklių nuostatas yra nemokamas, su sąlyga, kad Vartotojas privalo apmokėti interneto ryšio tiekėjų (telekomunikacijų operatorių) pateiktas sąskaitas už naudojimosi prieigos prie interneto paslauga pagal telekomunikacijų operatorių nustatytus tarifus, o šie mokesčiai nėra laikomi FM World atlyginimu už suteiktą galimybę naudotis Tinklalapiu.
 13. Prisijungęs prie Tinklalapio paskyros Vartotojas gali įvesti savo kūno svorį ir norimą pasiekti svorį (Tikslas).
 14. Vartotojas gali pakviesti prisijungti prie Tinklalapio vieną fizinį asmenį (Draugą) išsiųsdamas į jo elektroninio pašto adresą kvietimą per Tinklalapio sistemą (Iššūkis).
 15. Draugas gali priimti Iššūkį registruodamasis Tinklalapyje pagal šiose Taisyklėse apibrėžtas nuostatas per 14 dienų terminą nuo Iššūkio gavimo dienos.
 16. Vartotojas leidžia FM World perduoti jo turimus asmens duomenis Draugui.
 17. Draugas, kuris pasinaudojo pakvietimu prisijungti prie Tinklalapio, išreiškia sutikimą perduoti FM World sistemoje esančius jo asmens duomenis jį į Tinklalapį pakvietusiam Vartotojui.

§ 4. „Iššūkio” funkcijos taškų skyrimo taisyklės

 1. Sąlyginiu matavimo vienetu yra kilogramas.
 2. Kiekvieno Vartotojo iššūkis trunka 90 dienų.
 3. Taškai:
  • Iššūkio taškai skiriami remiantis šia formule:
  • U=((W-H)/C)*(W/x)*1000
  • kai,
  • U=Rezultatas (taškais)
  • W=Pradinis svoris
  • C=Tikslas
  • H=Svoris paskutinę iššūkio dieną
  • X=Pradinio ir tikslinio svorio skirtumas
  • Sukaupti taškai apvalinami iki sveiko skaičiaus.
 4. Iššūkio laimėtojas nustatomas palyginus abiejų iššūkio dalyvių sukauptų taškų rezultatus. Laimėtoju skelbiamas didesnį taškų skaičių sukaupęs Vartotojas.
 5. Administratorius neorganizuoja Iššūkio konkursų ir iššūkio laimėtojas neįgauna teisės į kokį nors prizą.

§ 5. BMA skaičiuoklė

 1. Kiekvienas fizinis asmuo gali naudotis Tinklalapyje esančia BMA skaičiuokle be papildomo prisijungimo prie Tinklalapio paskyros. Tam reikia įvesti šiuos duomenis:
  1. esamą kūno svorį,
  2. norimą kūno svorį,
  3. ūgį,
  4. amžių,
  5. lytį,
  6. fizinę veiklą.
 2. rašius 1 p. išvardintus duomenis BMA skaičiuoklė apskaičiuos apytikslį dienos kalorijų poreikį.
 3. Kiekvienas fizinis asmuo gali naudotis Tinklalapyje esančiais mitybos planais. Tam Tinklalapyje reikia įvesti:
  1. BMA skaičiuoklės rezultatą,
  2. Kodą,
  3. elektroninio pašto adresą,
  bei išreikšti sutikimą tvarkyti asmens duomenis naudojimosi Tinklalapiu tikslais ir patvirtinti sutikimą dėl šių Taisyklių nuostatų.
 4. Asmuo, įvedęs 3 p. minimus duomenis, įgyja teisę vieną mėnesį naudotis mitybos planu, kurį parengė mitybos specialistas, remdamasis įvestu BMA skaičiuoklės rezultatu.
 5. FM World primena, kad minėti mitybos planai yra pavyzdiniai ir siejami su apytiksliu dienos kalorijų poreikiu, o jų laikymasis nesuteikia norimo tikslo pasiekimo garantijos. Šių mitybos planų neturėtų laikytis sergantys arba žmonės, taikantys specializuotas dietas. FM World neprisiima atsakomybės už Vartotojo taikomus anksčiau minėtus mitybos planus.
 6. Kiekvienas fizinis asmuo gali naudotis Tinklalapyje esančia KMI skaičiuokle. Tam reikia įvesti šiuos duomenis:
  1. esamą kūno svorį,
  2. ūgį.

§ 6. Autorinės teisės ir asmens duomenų apsauga

 1. 1. Vartotojas, keliantis į Tinklalapį nuotraukas, komentarus arba bet kokį kitą turinį, nuo sutikimo su šių Taisyklių nuostatomis dienos, suteikia Administratoriui pasaulinę licenziją skelbti šiuos duomenis Tinklalapyje ir naudotis jais šiose srityse (licenzija):
  1. kūrinio kopijų gamyba ir tiražavimas bet kokiu metodu, įskaitant spausdinimą, reprografiją, įrašymą į magnetines ir skaitmenines laikmenas,
  2. kūrinio kopijų rinkodara, panauda arba nuoma,
  3. kūrinio viešinimas, įskaitant jo viešinimą tokiu būdu, kad kiekvienas asmuo gali turėti prie jo prieigą to asmens pasirinktoje vietoje ir laiku, skleidimas per radiją ir televiziją, skelbimas spaudoje, viešinimas bet kokiose vidaus ar išorės laikmenose,
  4. naudojimas kituose kūriniuose.
 2. Ši licencija suteikiama kiekvienam kūriniui atskirai nuo jo įkėlimo į Tinklalapį momento.
 3. Licencija suteikiama neribotam terminui.
 4. Licencija yra neišimtinė.
 5. Licencija suteikiama nemokamai.
 6. Administratorius turi teisę savo nuožiūra teikti antrines licencijas.
 7. Vartotojas patvirtina, kad jam priklauso (arba jis yra įgaliotas jomis naudotis pagal šiose Taisyklėse apibrėžtas nuostatas) visos teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, o ypač autorių teisės į nuotraukas, komentarus ar bet kokį kitą turinį, kurį Vartotojas skelbia Tinklalapyje, ir kad šios ar gretutinės teisės nėra perduotos kitiems asmenims. Be to, Vartotojas patvirtina, kad visi nuotraukose matomi asmenys suteikė Vartotojui leidimą neatlygintinai naudotis jų atvaizdais pagal šių Taisyklių nuostatas, tame ir Administratoriui šiose Taisyklėse aprašytu būdu.
 8. Vartotojas išreiškia sutikimą FM GROUP World tvarkyti jo asmens duomenis, kuriuos jis laisva valia pateikė Tinklalapyje Vartotojo naudojimosi Tinklalapiu tikslais.
 9. Vartotojų duomenų bazės administratoriumi yra FM GROUP World.

§ 7. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės galioja nuo 2016.12.05.
 2. Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už įkeltas į Tinklalapį nuotraukas, komentarus ar kitus duomenis su įstatymams prieštaraujančiu turiniu, tame pažeidžiančius trečiųjų asmenų teises, ypač autorines ar asmenines teises, ar pažeidžiančius visuotinai pripažintus moralės principus, tuo pačiu atleidžia nuo tokios atsakomybės FM World su šiomis pretenzijomis susijusiais klausimais.
 3. Šios Taisyklės bus įkeltos į Tinklalapį.
 4. Šių Taisyklių nuostatose nereglamentuojami dalykai sprendžiami pagal atitinkamas Lenkijos teisės nuostatas, įskaitant Civilinį kodeksą, 1994 m. vasario 4 d. autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, bei 2002 m. liepos 18 d. paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymą.